Otyken - Chukotka

Скачать mp3 Otyken - Chukotka в хорошем качестве: 320 kbps / 10.48 Mb / 4:35


Текст песни

Хынминчам да корерге
Хайди киттер олепчелер, хара
ЧиттIр постын палаларга
Магаа кирек паза хайах
Хачан чирде Худайларга
Хочун узер КиттIн иттI
Палгас тала паза нефтьтын
Читтер постын палаларга
Сындыссалар тудын саладарга
Хын минчам
Олерге.
Минiн пар,
Нименен чили чуртирга.
Хын минчам
Хачан палаларга
Чис чогыл
Паза ип чогыл
Хын минчам
Хозых нефтьтын
Палых чистiнче
Паза Киттiн иты
Хын минчам
Похсах талайда
Паза нефтiн
Палгас
Хын минчам
Сындыр саларга
Пу тилекей
Пудiр саларга сындынмапс
Хын минчам
Хачан прай чирде
Хысхы
Магаа кирек часхы
Хын минчам
Сагынерга хомайдын
Мин хынчам
Оренерга тартарга
Хын минчам
От
Хочанда
узерге
Хын минчам
Ходайна
Чидерерге!
Хынминчам да корерге
Хайди киттер олепчелер, хара
ЧиттIр постын палаларга
Магаа кирек паза хайах
Хачан чирде Худайларга
Хочун узер КиттIн иттI
Палгас тала паза нефтьтын
Читтер постын палаларга

Новинки музыки